Kierowca C+E

Kierow­ca C+E Fir­ma dzi­ała­ją­ca w zakre­sie usług budowlanych i komu­nal­nych — zatrud­ni kierow­cę kat C+E. Pra­ca na miejscu. Oczekiwania: Aktu­alne pra­wo jazdy kat C+E Kurs na przewóz rzeczy, ADR (mile widziane) HDS (mile widziane), lub chęć pod­niesienia...

Elektromechanik pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych

Bry­gadzista na insta­lacji sor­towa­nia odpadów komunalnych Ofer­u­je­my sta­bilne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umowę o pracę. Pra­ca od poniedzi­ałku do piątku Wypłatę pre­mii świątecznych Oczeku­je­my wiedzy i umiejęt­noś­ci z zakre­su naprawy i diag­nos­ty­ki...

Brygadzista na instalacji sortowania odpadów komunalnych

Bry­gadzista na insta­lacji sor­towa­nia odpadów komunalnych W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, zatrud­nimy bry­gadzistę na insta­lacji sor­towa­nia odpadów komunalnych.Poszukujemy oso­by ze zna­jo­moś­cią branży, do obow­iązków której będzie należało:...