Twoje odpady to nasz problem!

Zaj­mu­je­my się kom­plek­sową gospo­darką odpada­mi komu­nal­ny­mi oraz prze­mysłowy­mi. Dzię­ki nowa­torskiemu pode­jś­ciu, pomysłowoś­ci i zaan­gażowa­niu poradz­imy sobie z każdym prob­le­mem związanym z odpadami.

Dzi­ałamy szy­bko i pro­fesjon­al­nie, dba­jąc o to, by klient nigdy nie przepłacał.

Rozwój to podstawa!

Dbamy o to, by rozu­mieć potrze­by naszych klien­tów. Stale pod­nosimy swo­je kwal­i­fikac­je oraz rozbu­dowu­je­my infra­struk­turę związaną z zagospo­darowaniem odpadów. Nasze wielo­let­nie doświad­cze­nie w branży spraw­ia, że jesteśmy w stanie sprostać każde­mu  powier­zone­mu nam zadaniu!

Skontaktuj się z nami

(54) 251 33 59

biuro@groneko.pl

Mikorzyn 19

87–732 Luban­ie

Dbamy o nasze otoczenie.

Dzi­ałamy z myślą o naturze. Praw­idłowa utyl­iza­c­ja odpadów jest kluc­zowa dla środowiska.

Pomoże­my ci wspól­nie zad­bać o naszą planetę!

Dlaczego my?

Dzi­ałamy z pasją i zaan­gażowaniem. Wiemy, że nasze dzi­ała­nia mają kluc­zowe znacze­nie dla środowiska. Odpowied­nie prze­chowywanie oraz utyl­iza­c­ja odpadów wiążą się z dużą odpowiedzial­noś­cią, której staw­iamy czoła od praw­ie 20 lat. Posi­adamy wszys­tkie niezbędne poz­wole­nia i cer­ty­fikaty zezwala­jącej na dostar­czanie Państ­wu usłu­gi o jak najwyższej możli­wej jakości.

Jak pracujemy?

Od 19 lat współpracu­je­my z samorzą­da­mi, fir­ma­mi, pry­wat­ny­mi przed­siębior­ca­mi oraz z klien­ta­mi indy­wid­u­al­ny­mi, odbier­a­jąc odpady komu­nalne, prze­mysłowe i niebez­pieczne, zgod­nie z najwyższy­mi stan­dar­d­a­mi w zakre­sie ochrony środowiska.

Jak pracujemy?

Zaj­mu­je­my się nie tylko odpada­mi komu­nal­ny­mi. Dbamy o to, by nasza ofer­ta odpowiadała jak najwięk­szej iloś­ci potrzeb naszych klientów.

Rozwi­jamy się właśnie dla Was!

 • Odbiór i zagospo­darowanie odpadów komu­nal­nych, prze­mysłowych i niebezpiecznych
 • Recyk­ling odpadów
 • Usuwanie azbestu (eter­ni­tu)
 • Skup zło­mu i surow­ców wtórnych
 • Recyk­ling gruzu ( usłu­gi kruszenia gruzu)
 • Robo­ty rozbiórkowe oraz wyburzenia obiek­tów budowlanych oraz przemysłowych
 • Robo­ty ziemne, wymi­ana grun­tów, rekul­tywac­ja terenów, przy­go­towanie terenów pod budowę
 • Robo­ty dro­gowe — utwardze­nie dróg i placów
 • Wyna­jem sprzę­tu ciężkiego; płyt drogowych
 • Sprzedaż kruszyw
 • Mon­taż pokryć dachowych
 • Ser­wis samo­chodów ciężarowych; auto­busów i maszyn budowlanych

Sprawdź nasze możliwości

Ser­wis napraw samo­chodów ciężarowych i autobusów

Dlaczego my?

Jesteśmy pewni jakoś­ci naszych usług. Potwierdza­ją ją zdobyte przez nas certyfikaty.

Wewnątrz naszej firmy wdrożyliśmy wiele pro­cesów mają­cych zapewnić spełnie­nie najwyższych stan­dard­ów ochrony środowiska i zapo­b­ie­ga­nia zanieczyszczeniom. Otrzy­mal­iśmy cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy speł­ni­an­ie normy PN-EN ISO 14001:2005.

W trosce o naszych pra­cown­ików oraz jakość ofer­owanych usług uru­chomil­iśmy również sys­tem zarządza­nia jakoś­cią, który potwierd­zony jest otrzy­manym cer­ty­fikatem PN-EN 9001:2009.

Najważniejsze jest dla nas bez­pieczeńst­wo naszych pra­cown­ików, dlat­ego sprawnie zarządza­my czyn­nika­mi ryzy­ka, elimin­u­jąc je na wczes­nym etapie. Stale pod­nosimy ich kwal­i­fikac­je, dbamy o przepływ wiedzy od starszych stażem pra­cown­ików, aby wielo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z odpada­mi, gwaran­towało właś­ci­we zrozu­mie­nie potrzeb naszych klien­tów, spełnie­nie staw­ianych przez nich wyma­gań, ale także bez­pieczną i przy­jem­ną atmos­ferę pra­cy. Staramy się o cer­ty­fikat zgod­noś­ci z wyma­gani­a­mi normy OHSAS 18001:2007, czyli między­nar­o­dowej specy­fikacji sys­temów zarządza­nia bez­pieczeńst­wem i higieną pracy.

Izba Branży Komunalnej

Jesteśmy dum­ny­mi członka­mi IBK. Izba Branży Komu­nal­nej od początku swo­jego ist­nienia, tak jak wcześniej ZPGO, zwraca ogrom­ną uwagę na wspieranie i pro­mowanie swoich członków. Wspar­cie to okazy­wane jest m.in. poprzez opin­iowanie pro­jek­tów ustaw i roz­porządzeń z różnych sfer prawa gospo­dar­czego, zab­ie­ganie o uwzględ­nie­nie pos­tu­latów przed­siębior­ców na wszys­t­kich eta­pach pro­ce­su leg­is­la­cyjnego. Izba inter­we­ni­u­je również w sprawach obrony interesów przed­siębior­ców, w szczegól­noś­ci przed dzi­ała­ni­a­mi dyskrymin­u­ją­cy­mi ze strony admin­is­tracji samorzą­dowej lub w innych przy­pad­kach np. nieucz­ci­wej konkurencji. Staramy się wspier­ać i pro­mować naszych członków na wszys­t­kich dostęp­nych polach, cieszymy się wspól­nie z sukcesów zrzes­zonych firm.

Częs­to zadawane pytania

Czy można kupić u państwa Big Bag? 

Tak, big bag moż­na zakupić u nas w siedz­i­bie firmy.

Jakie odpady mogę wrzucić do Big Bag’a? 

Odpady pobu­dowlane, m.in. kafel­ki, gruz, sty­ropi­an itp.

UWAGA! Pamię­taj aby nie wrzu­cać odpadów komu­nal­nych – do tego służą pojem­ni­ki do seg­re­gacji odpadów.

Czy można zamówić u państwa kontener na odpady? 

Tak, posi­adamy kon­tenery o pojem­noś­ci 7m³, 8m³, 12 m³,  18m³ oraz 36m³.

Zapy­tanie o dostęp­ność oraz indy­wid­u­al­ną wycenę moż­na kierować na adres mailowy biuro@groneko.pl, poda­jąc:
pojem­ność kon­tenera;
rodzaj opis odpadów;
miejsce jego podstawienia;

lub telefonicznie.

Czy można oddać u państwa meble, dywany (tzw. odpady gabarytowe)?

Tak, ale najpierw skon­tak­tuj się ze swo­ją gmi­na, tego typu odpady możesz odd­ać na PSZOK (Punkt Selek­ty­wnej Zbiór­ki Odpadów Komu­nal­nych) za darmo. 

Czy jako mieszkaniec gminy mogę sam oddać do państwa odpady komunalne zmieszane i bio? 

Nie, w pier­wszej kole­jnoś­ci skon­tak­tuj się ze swo­ją gminą.

Czy muszę posiadać BDO żeby oddać odpady? 

W przy­pad­ku firm — tak, w przy­pad­ku osób fizy­cznych — nie.

Co to jest BDO? 

BDO to baza danych o gospo­darce odpadami.

Kto nadaje nr BDO?

Numer BDO nada­je Marsza­łek Województwa.

Czy mogę oddać jakąś ilość odpadów przez firmę nie posiadając BDO? 

Tak, moż­na odd­ać pew­na ilość odpadów nie posi­ada­jąc BDO poprzez stosowane oświad­cze­nie, przy zachowa­niu lim­itów oraz zapisów zna­j­du­ją­cych się w Ustaw­ie.

Czy wywozimy szambo, nieczystości płynne? 

Nie świad­czymy usług wywozu nieczys­toś­ci płyn­nych oraz szamb.

Czy można oddać do Państwa zużyte opony lub elektrośmieci?

Tak, ale najpierw lep­iej skon­tak­tować się ze swo­ją gminą, tego typu odpady możesz odd­ać na PSZOK (Punkt Selek­ty­wnej Zbiór­ki Odpadów Komu­nal­nych) za darmo. 

Nasi Klienci

Współpra­ca z Groneko prze­b­ie­gała wzorowo i w jak najlep­szej atmos­ferze. To właś­ci­wi ludzie na właś­ci­wych miejs­cach, fachow­cy, którzy zna­ją się na swo­jej
pra­cy.

Janusz Miral­czyk
klient indy­wid­u­al­ny

Groneko jest zawsze na czas i zawsze według har­mono­gra­mu. Komu­nikac­ja z nimi również zawsze prze­b­ie­ga bez zarzutu.

Katarzy­na Kier­at
kierown­ik w małym przedsiębiorstwie

Usunię­cie azbestowego daszku to nie lada wyzwa­nia a jed­nak prace prze­biegły szy­bko i bard­zo sprawnie. Polecam!

Karol Manuszek
klient indy­wid­u­al­ny

Skontaktuj się z nami

(54) 251 33 59

biuro@groneko.pl

Mikorzyn 19

87–732 Luban­ie

2022 Kügel­gen Media

Odezwij się do nas. Oddzwonimy.

Nie jesteś pewien czy ofer­owane przez nas usłu­gi odpowiada­ją twoim potrze­bom? Chci­ałbyś poroz­maw­iać o ofer­cie, szczegółach współpra­cy lub po pros­tu coś Cię zainteresowało?

Z chę­cią odpowiemy na wszys­tkie pytania!