Oferta

Co oferujemy?

Ofer­u­je­my pro­fesjon­alne usłu­gi w następu­ją­cym zakresie:

 • Odbiór i zagospo­darowanie odpadów komu­nal­nych, prze­mysłowych i niebezpiecznych
 • Recyk­ling odpadów
 • Usuwanie azbestu (eter­ni­tu)
 • Skup zło­mu i surow­ców wtórnych
 • Recyk­ling gruzu ( usłu­gi kruszenia gruzu)
 • Robo­ty rozbiórkowe oraz wyburzenia obiek­tów budowlanych oraz przemysłowych
 • Robo­ty ziemne, wymi­ana grun­tów, rekul­tywac­ja terenów, przy­go­towanie terenów pod budowę
 • Robo­ty dro­gowe — utwardze­nie dróg i placów
 • Wyna­jem sprzę­tu ciężkiego; płyt drogowych
 • Sprzedaż kruszyw
 • Mon­taż pokryć dachowych
 • Ser­wis napraw samo­chodów ciężarowych i autobusów

Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych

Z.G.K. GRONEKO, jako odbior­ca odpadów, posi­a­da wszys­tkie wyma­gane zez­wole­nia między inny­mi decyzję na zbieranie odpadów niebez­piecznych i innych niż niebez­pieczne wydaną przez Starostę Włocławskiego. Gwaran­tu­je­my zasady współpra­cy zgodne z wymoga­mi Ustawy o odpadach.

W zakre­sie odbioru odpadów komu­nal­nych współpracu­je­my z:

 • Gmi­na­mi (Od 1 lip­ca 2013 roku odbiór odpadów z nieru­chomoś­ci odby­wa się w opar­ciu o umowy zawarte przez gminy z przed­siębiorstwa­mi wywożą­cy­mi odpady),
 • Jed­nos­tka­mi samorzą­dowy­mi na pod­staw­ie osob­nych umów,
 • Fir­ma­mi i insty­tuc­ja­mi na tere­nie całego kraju,
 • Osoba­mi pry­wat­ny­mi w zakre­sie odbioru nieczys­toś­ci ciekłych z terenu ości­en­nych gmin. Real­iza­c­ja zle­conych usług odby­wa się przy uży­ciu nowoczes­nych pojazdów speł­ni­a­ją­cych normy emisji EURO 2, EURO 3, EURO 4 i EURO 5 w tym m.in:
  • Samo­chodów przys­tosowanych do prze­wozu i wymi­any wielko­gabary­towych kontenerów,
  • Samo­chodów HDS przys­tosowanych do opróż­ni­a­nia pojem­ników do selek­ty­wnej zbiórki
  • Spec­jal­nych samo­chodów bezpyłowych, typu śmieciarka,
  • Busów przys­tosowanych do odbioru odpadów selek­ty­wnie zbieranych,
  • Wozu aseniza­cyjnego do odbioru nieczys­toś­ci ciekłych.

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych klien­tów Z.G.K. GRONEKO s.c. świad­czy kom­plek­sową usługę załadunku i wywozu odpadów komu­nal­nych, a także posi­a­da do wyna­ję­cia różnego rodza­ju pojem­ni­ki i kon­tenery. Ceny usta­lamy indy­wid­u­al­nie w zależnoś­ci od rodza­ju pojem­ni­ka oraz okre­su jego wynajmu.

Ofer­u­je­my:

Pojemnik 120l

Pojemnik 240l

Pojemnik 1100l

Kontener KP7

Pojemnik typu “dzwon”

Kontener 36 m³ na odpady komunalne

Usługi budowlane

Fir­ma Z.G.K. Groneko już od 10 lat spec­jal­izu­je się w rob­o­t­ach wyburzeniowych zarówno na tere­nie wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego, jak i całej Pol­s­ki. Wykonu­je­my kom­plek­sowe robo­ty rozbiórkowe, począwszy od dachu, kończąc na rozbiórce fun­da­men­tów. Zakończe­nie robót wyburzeniowych z reguły obe­j­mu­je niwelac­ja terenu, bądź przy­go­towanie placu pod nowo pow­stałe inwestycje.

Nasze dzi­ała­nia obe­j­mu­ją zarówno rozbiórkę:

 • powierzch­ni użytecznoś­ci pub­licznej, prze­mysłowej i komunikacyjnej,
 • obiek­tów kubatur­owych typu hale, mag­a­zyny, budynki
 • obiek­tów inżynieryjnych

Fir­ma Z.G.K. Groneko pode­j­mu­je się przeprowadzenia różnorod­nych robót ziem­nych związanych z budown­ictwem obiek­towym i dro­gowym. Wykonu­je­my m.in. wykopy pod: fun­da­men­ty budynków mieszkalnych, biurowych, hal prze­mysłowych i mag­a­zynowych oraz fun­da­men­ty pod obiek­ty i urządzenia prze­mysłowe. Wykonu­je­my również wykopy pod lin­ie wodocią­gowe, kanal­iza­cyjne, elek­tryczne i telekomunikacyjne.

Prace przeprowadza­my za pomocą sprawd­zonego i nieza­wod­nego sprzę­tu. Powier­zone nam zada­nia real­izu­je­my sprawnie, przy­go­towu­jąc grunt pod planowane inwest­y­c­je zgod­nie z zamierze­niem kon­struk­cyjnym inwestorskim.

W zakre­sie naszych usług są również prace związane z mikro­ni­welacją terenu pod planowane inwestycje.

Fir­ma Z.G.K. Groneko real­izu­je prace związane z budową wszel­kich utwardzeń terenu.

Wykonu­je­my:

 • plat­formy robocze wraz z mikro-niwelacją
 • wszelkie dro­gi dojazdowe
 • place manewrowe i mag­a­zynowe pod nowe inwestycje
 • real­izu­je­my również prace brukarskie i betoniarskie.

Jed­nym z trzonów naszych real­iza­cji są usłu­gi demon­tażu pokryć dachowych w szczegól­noś­ci pokryć azbestowych. W związku z demon­tażem pokryć dachowych wykonu­je­my również zlece­nia na mon­taż nowych pokryć dachowych z blachy trape­zowej, bla­chodachów­ki i innych.

Utylizacja azbestu

Zakład Gospo­dar­ki Komu­nal­nej „GRONEKO” od 2004 roku spec­jal­izu­je się w usuwa­niu, trans­porcie i utyl­iza­cji mate­ri­ałów niebez­piecznych zaw­ier­a­ją­cych azbest.

Przy wykony­wa­niu tego typu prac, będąc świado­mi wielkiego zagroże­nia jakie wywołu­ją włók­na azbestowe, od samego początku na pier­wszym miejs­cu staw­ial­iśmy na ochronę środowiska i ochronę osób mają­cych kon­takt z azbestem. Takie pode­jś­cie spowodowało, że stal­iśmy się fir­mą, której zau­fało set­ki klien­tów indy­wid­u­al­nych, firm i insty­tucji. Do zakre­su wykony­wanych czyn­noś­ci przez naszą fir­mę przy pra­cach związanych z usuwaniem azbestu należą:

 • oce­na stanu tech­nicznego wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest
 • opra­cow­a­nia inwentaryzacyjne
 • kosz­to­rysy
 • demon­taż, rozbiór­ka, usuwanie, mon­i­tor­ing, pakowanie, zbieranie, oznaczanie odpadów zaw­ier­a­ją­cych azbest
 • trans­port odpadów niebez­piecznych na tere­nie całego kra­ju zgod­nie z przepisa­mi ADR
 • utyl­iza­c­ja odpadów azbestowych
 • wys­taw­ian­ie oświad­czeń i kart przekaza­nia odpadów

wszys­tkie prace związane z odpada­mi azbestowy­mi są wykony­wane przy uży­ciu najnowocześniejszego sprzę­tu z zachowaniem wszys­t­kich przepisów doty­czą­cych ochrony środowiska i przepisów BHP.

TAK PRACUJEMY

Posi­adamy własne środ­ki trans­portu o różnej ład­ownoś­ci, dzię­ki czemu jesteśmy w pełni samodziel­ni. Zatrud­ni­amy pra­cown­ików, którzy zostali przeszkoleni w zakre­sie sposobów i warunk­ów bez­piecznego usuwa­nia wyrobów zaw­ier­a­ją­cych azbest, ochrony prze­ci­w­pożarowej i pier­wszej pomo­cy, dzię­ki czemu charak­teryzu­ją się wysoki­mi kwalifikacjami.

Świad­czymy kom­plek­sową, w pełni pro­fesjon­al­ną usługę obe­j­mu­jącą demon­taż eter­ni­tu, jego właś­ci­we zapakowanie, oznakowanie oraz utyl­iza­cję na skład­owisku mate­ri­ałów niebezpiecznych.

Utyl­iza­c­ja eter­ni­tu odby­wa się metodą „na mokro”.

Prowadz­imy stały nadzór nad prowad­zony­mi pra­ca­mi, dając 100% gwarancję satys­fakcji z naszych usług. Posi­adamy duże doświad­cze­nie zdobyte pod­czas prac rozbiórkowych mate­ri­ałów zaw­ier­a­ją­cych azbest, co gwaran­tu­je sprawną real­iza­cję zadania.

Poszczególne prace wyce­ni­ane są indy­wid­u­al­nie w zależnoś­ci od rodza­ju mate­ri­ałów zaw­ier­a­ją­cych azbest, powierzch­ni do demon­tażu oraz miejs­ca wyko­na­nia prac.

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Pozosta­jąc w przeko­na­niu, że nasza ofer­ta jest intere­su­ją­ca, miło nam będzie przys­tąpić do współpra­cy. W przy­pad­ku pytań lub sug­estii pozosta­je­my do Państ­wa dys­pozy­cji. Zau­faj pro­fesjon­al­is­tom, powierz to nam!

PROFESJONALNE USŁUGI = ZADOWOLONY KLIENT ORAZ CZYSTE ŚRODOWISKO

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom naszych klien­tów Z.G.K. GRONEKO s.c. świad­czy kom­plek­sową usługę załadunku i wywozu odpadów komu­nal­nych, a także posi­a­da do wyna­ję­cia różnego rodza­ju pojem­ni­ki i kon­tenery. Ceny usta­lamy indy­wid­u­al­nie w zależnoś­ci od rodza­ju pojem­ni­ka oraz okre­su jego wynajmu.

Ofer­u­je­my:

WARTO WIEDZIEĆ

CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest nazwą ogól­ną obe­j­mu­jącą włókniste min­er­ały z g grupy ser­pen­tynów i amfi­boli. Potocznie nazy­wany jest eter­nitem. Pod wzglę­dem chemicznym azbest jest uwod­nionym krzemi­anem met­ali, zaw­ier­a­ją­cym w swoim składzie mag­nez, sód, wapń lub żelazo.

W niek­tórych miejs­cach na świecie jest eksploa­towany na skalę przemysłową.

AZBEST JEST RAKOTWÓRCZY!

Kon­takt z azbestem może prowadz­ić do wielu chorób związanych z ukła­dem odd­e­chowym -
w tym:

 • pyli­ca azbestowa (azbestoza),
 • nowot­wory złośli­we (szczegól­nie śródbłoniak),
 • zgru­bi­enia i stward­nienia opłucnej,
 • zmi­any skórne,
 • przewlekłe zapale­nia oskrzeli.

WDYCHANIE PYŁU AZBESTOWEGO STANOWI ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!!!

DYSPONUJEMY:

 • wyszkoloną kadrą pracowniczą,
 • odpowied­nim sprzętem,
 • stosowny­mi uprawnieni­a­mi i decyz­ja­mi władz samorzą­dowych w zakre­sie prac związanych
  z wyroba­mi azbestowymi,
 • wielo­let­nim doświad­cze­niem w usuwa­niu azbestu

DOFINANSOWANIE

O to czy w państ­wa rejonie funkcjonu­je dofi­nan­sowanie na utyl­iza­cję azbestu należy dowiady­wać się we właś­ci­wej jed­nos­tce samorzą­dowej. Dla osób zamel­dowanych na tere­nie mias­ta będzie to Urząd Mias­ta oraz Starost­wo Powia­towe, nato­mi­ast dla osób spoza terenu mias­ta będzie to Urząd Gminy oraz Starost­wo Powiatowe.

Wynajem sprzętu ciężkiego

Jeśli szukasz sprawd­zonego part­nera, który prowadzi wyna­jem sprzę­tu budowlanego to świet­nie trafiłeś. Nasza fir­ma wypoży­cza doskon­ałej jakoś­ci sprzęt, który sprawdzi się pod­czas wielu roz­maitych okazji. W asorty­men­cie posi­adamy sze­ro­ki zakres urządzeń, dzię­ki czemu z pewnoś­cią zna­jdziesz tutaj coś odpowied­niego dla siebie. Gwaran­tu­je­my, że real­i­zowany wyna­jem maszyn budowlanych spełni oczeki­wa­nia każdego, kto poszuku­je sprzę­tu tylko na pewien czas.

Dzię­ki fachowej obsłudze oraz świet­nie dzi­ała­ją­cym urządzeniom, z wyna­j­mu naszego sprzę­tu budowlanego decy­du­je się sko­rzys­tać coraz więcej osób. Zna­jdziesz tutaj urządzenia, które sprawdzą się przy wykony­wa­niu różnego rodza­ju prac. Zapew­ni­amy, że będziesz pozy­ty­wnie zaskoc­zony jakoś­cią oraz funkcjon­al­noś­cią ofer­owanych maszyn budowlanych. Wyna­jem we współpra­cy z nami z pewnoś­cią spot­ka się z Twoim zad­owole­niem. W naszej ofer­cie zna­jdziesz maszyny budowlane doskonale dopa­sowane do Twoich potrzeb. Wyna­jem sprzę­tu poz­woli Ci zre­al­i­zować różnorodne pro­jek­ty. Z naszych usług sko­rzys­tało już wiele firm, takich jak: STRABAG, SKANSKA, HUSAR, ZRE Katow­ice S.A., SNC Lavalin. Za każdym razem była to owoc­na współpraca.

Wyna­jem sprzę­tu budowal­nego to usłu­ga, do której pod­chodz­imy z pełnym pro­fesjon­al­izmem, dlat­ego chęt­nie pomoże­my w wyborze właś­ci­wego sprzę­tu oraz odpowiemy na Two­je pyta­nia. Jeśli szukasz najko­rzyst­niejszych warunk­ów współpra­cy, wyna­jem sprzę­tu budowlanego ofer­owany przez naszą fir­mę stanowi najlep­sze rozwiązanie. Posi­adamy nowoczes­ny sprzęt budowlany, który jest sukcesy­wnie pow­ięk­szany o nowe maszyny, zgod­nie z zapotrze­bowaniem naszych klientów.

Dys­ponu­je­my m.in.:

 • Kopar­ki gąsieni­cowe 14T, 24T, 34T
 • Kopar­ki kołowe 18T
 • Ład­owar­ki teleskopowe o wysięg­niku 10m, 12m, 18m
 • Koparko – ład­owar­ki 0.4 m³, 0.6 m³
 • Ład­owar­ki kołowe 4.2 m³
 • Spy­char­ki gąsieni­cowe o mocy 112 Kw
 • Zagęszczar­ki
 • Zami­atar­ki
 • Wywrot­ki 6x6 , 8x8
 • Samo­chody ciężarowe HDS
 • Trans­portem niskopod­woziowy, naczepy, wywrotki
 • Kruszar­ki
 • Prze­siewacze
 • Pły­ty drogowe

Posi­adamy niezbędne zez­wole­nie do trans­portu pojazdów i maszyn oraz ładunków nienor­maty­wnych kat­e­gorii V.

Maksy­mal­na masa zespołu pojazdów: do 60 T, maksy­mal­na wysokość: 4,30 m, maksy­mal­na sze­rokość: 3,4 m. Teren naszych usług w zakre­sie trans­portu obe­j­mu­je cały kraj. Nasza fachowa baza i kadra logisty­cz­na jest do dys­pozy­cji naszych obec­nych i przyszłych klientów.

Serwis napraw samochodów ciężarowych i autobusów