O Nas

O Nas

Z.G.K GRONEKO ist­nieje od 2003 roku, z siedz­ibą w Miko­rzynie, położonej w gminie Luban­ie, w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim. Założy­ciela­mi firmy są bra­cia, panowie Marcin i Mikołaj Gronowscy.

W początkowym okre­sie zakład zaj­mował się tylko wywozem odpadów komu­nal­nych od właś­ci­cieli nieru­chomoś­ci położonych na tere­nie gminy Luban­ie oraz sąsied­nich gmin. Z cza­sem zakład rozsz­erzał swo­ją dzi­ałal­ność w zakre­sie gospo­dar­ki odpada­mi komu­nal­ny­mi i w chwili obec­nej zaj­mu­je­my się kom­plek­sową gospo­darką odpada­mi komu­nal­ny­mi, prze­mysłowy­mi oraz niebez­pieczny­mi, z najwięk­szym naciskiem na usuwanie płyt azbestowo-cemen­towych (eter­ni­tu). Od kilku lat uczest­niczymy w ogólnopol­skim pro­gramie usuwa­nia azbestu. Współpracu­je­my m.in z samorzą­da­mi gmin­ny­mi oraz starost­wa­mi, fir­ma­mi oraz pry­wat­ny­mi przed­siębior­ca­mi na tere­nie całego kraju.

Dzię­ki nowa­torskim pomysłom i wielkiemu zaan­gażowa­niu całej zało­gi, jesteśmy w stanie zapro­ponować usłu­gi za niską cenę, przy zachowa­niu wysok­iej ich jakoś­ci, którą gwaran­tu­je­my przy real­iza­cji wszys­t­kich powier­zonych nam zadań.

Posi­adamy cer­ty­fikaty PN-EN 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005. Mając na celu zarządzanie czyn­nika­mi ryzy­ka i dos­tosowanie się do zmi­an leg­is­la­cyjnych, oraz dban­ie o bez­pieczeńst­wo pra­cown­ików, staramy się także o cer­ty­fikat zgod­noś­ci z wyma­gani­a­mi normy OHSAS 18001:2007. Jest to między­nar­o­dowa specy­fikac­ja sys­temów zarządza­nia bez­pieczeńst­wem i higieną pracy.

Stałe pod­nosze­nie kwal­i­fikacji naszych pra­cown­ików oraz wielo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z odpada­mi gwaran­tu­ją właś­ci­we zrozu­mie­nie potrzeb naszych klien­tów oraz spełnie­nie staw­ianych przez nich wymagań.