Brygadzista na instalacji sortowania odpadów komunalnych

W związku z dynam­icznym roz­wo­jem firmy, zatrud­nimy bry­gadzistę na insta­lacji sor­towa­nia odpadów komu­nal­nych.
Poszuku­je­my oso­by ze zna­jo­moś­cią branży, do obow­iązków której będzie należało:

  • nad­zorowanie pro­ce­su sor­towa­nia i belowa­nia odpadów,
  • wery­fikac­ja i klasy­fikac­ja odpadów,
  • wyz­naczanie zadań i nadzór nad pracą podległych pracowników,
  • dbałość o ład i porządek na obiekcie
  • rapor­towanie w zakre­sie iloś­ci i rodza­jów prze­sor­towanych odpadów.

Ofer­u­je­my: Sta­bilne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umowę o pracę, wyna­grodze­nie adek­watne do posi­adanych kwal­i­fikacji i zaan­gażowa­nia w pro­cesy sor­town­icze, Pre­mie świąteczne. Możli­wość negoc­jacji wyna­grodzenia po okre­sie próbnym.

Pra­ca w sys­temie dwuzmi­anowym, Dowóz do miejs­ca pra­cy dopła­ta do kosztów dojazdów

Skon­tak­tu­je­my się z wybrany­mi osobami.

Prosimy o zamieszcze­nie klauzuli odnośnie przetwarza­nia danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

tel. 728406854
email. kadry@groneko.pl