Brygadzista na instalacji sortowania odpadów komunalnych

Ofer­u­je­my sta­bilne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umowę o pracę.

  • Pra­ca od poniedzi­ałku do piątku
  • Wypłatę pre­mii świątecznych

Oczeku­je­my wiedzy i umiejęt­noś­ci z zakre­su naprawy i diag­nos­ty­ki pojazdów samo­chodowych i maszyn budowlanych:

  • zaan­gażowa­nia w real­iza­c­je zadań
  • doświad­czenia min 1 rok na podob­nym stanowisku

Po okre­sie prób­nym możli­wość negoc­jacji wynagrodzenia.

Odpowiemy na wybrane ogłoszenia.

tel. 728406854
email. kadry@groneko.pl