Sortowacz/ka odpadów komunalnych

Fir­ma komu­nal­na zatrud­ni pra­cown­ików z Pol­s­ki, z Ukrainy do sor­towa­nia odpadów komunalnych.

Gwaran­tu­je­my:

  • dowóz pra­cown­ików z Włocławka,
  • Sta­bilne zatrudnienie,
  • ter­mi­nową wypłatę wynagrodzeń,
  • pre­mie świąteczne,
  • możli­wość wypłaty pre­mii uznaniowej.

tel. 728406854
email. kadry@groneko.pl