ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z.G.K. GRONEKO jako odbiorca odpadów posiada wszystkie wymagane zezwolenia między innymi decyzję na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydaną przez Starostę Włocławskiego. Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wymogami Ustawy o odpadach.

W zakresie odbioru odpadów komunalnych współpracujemy z:

   • Gminami (Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się w oparciu o umowy zawarte przez gminy z przedsiębiorstwami wywożącymi odpady),
   • Jednostkami samorządowymi na podstawie osobnych umów,
   •  Firmami  i instytucjami na terenie całego kraju,
   • Osobami prywatnymi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z terenu ościennych gmin. Realizacja zleconych usług odbywa się przy użyciu nowoczesnych pojazdów spełniających normy emisji EURO 2, EURO 3, EURO 4 i EURO 5 w tym m.in:
 • Samochodów  przystosowanych do przewozu i wymiany wielkogabarytowych kontenerów,
 • Samochodów HDS przystosowanych do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki
 • Specjalnych samochodów bezpyłowych , typu śmieciarka,
 • Busów  przystosowanych do odbioru odpadów selektywnie zbieranych,
 • Wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych.