Odbiór Odpadów Przemysłowych

 

ODPADY PRZEMYSŁOWE

 

Do każdego rodzaju odpadów podchodzimy w sposób bezpieczny i profesjonalny.

 

Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia na odbiór odpadów na terenie całego kraju, w tym odpady należące do grup i podgrup o kodach:

 

 • 01 01, 01 03, 01 04, 01 05,
 • 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06, 02 07,
 • 03 01, 03 02, 03 03
 • 04 01, 04 02,
 • 05 01,  05 06, 05 07,
 • 06 01, 06 02, 06 03, 06 04, 06 05, 06 06, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 12, 06 13,
 • 07 01, 07 02, 07 03, 07 04, 07 05, 07 06, 07 07,
 • 08 01, 08 02, 08 03, 08 04, 08 05,
 • 09 01,
 • 10 01, 10 02, 10 03, 10 04,10 05, 10 06, 10 07, 10 08, 10 09, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 80,
 • 11 01, 11 02, 11 03, 11 05,
 • 12 01, 12 03,
 • 13 01, 13 02, 13 03, 13 04, 13 05, 13 07, 13 08,
 • 14 06,
 • 15 01, 15 02,
 • 16 01, 16 02, 16 03, 16 05, 16 06, 16 07, 16 08, 16 09, 16 10, 16 11,16 80, 16 81, 16 82,
 • 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09,
 • 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 12, 19 13,19 80,
 • 20 01, 20 02, 20 03,

 

Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia na transport odpadów na terenie całego kraju, w tym odpady należące do grup i podgrup o kodach:

 

 • 01 01, 01 03, 01 04, 01 05,
 • 02 01, 02 02, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06, 02 07,
 • 03 01, 03 02, 03 03
 • 04 01, 04 02,
 • 05 01, 05 06, 05 07,
 • 06 01, 06 02, 06 03, 06 04, 06 05, 06 06, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 12, 06 13,
 • 07 01, 07 02, 07 03, 07 04, 07 05, 07 06, 07 07,
 • 08 01, 08 02, 08 03, 08 04, 08 05,
 • 09 01,
 • 10 01, 10 02, 10 03, 10 04,10 05, 10 06, 10 07, 10 08, 10 09, 10 10, 10 11, 10 12, 10 13, 10 14, 10 80,

 

 • 11 01, 11 02, 11 03, 11 05,
 • 12 01, 12 03,
 • 13 01, 13 02, 13 03, 13 04, 13 05, 13 07, 13 08,
 • 14 06,
 • 15 01, 15 02,
 • 16 01, 16 02, 16 03, 16 05, 16 06, 16 07, 16 08, 16 09, 16 10, 16 11,16 80, 16 81, 16 82,
 • 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09,
 • 18 01, 18 02,
 • 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 12, 19 13,19 80,
 • 20 01, 20 02, 20 03,

 

 

 

Do szerokiej gamy usług z zakresu odbioru, transportu odpadów oferowanych przez Z.G.K. GRONEKO s.c. należy naliczyć wynajem kontenerów na wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe, budowlane, niebezpieczne. Wynajem kontenerów to usługa kierowana przede wszystkim do zakładów produkcyjnych i przemysłowych.

 

Dla naszych klientów udostępniamy kontenery o następujących parametrach:

 

 • Kontenery 8 m 3 z przeznaczeniem na gruz,

 

         8m

 

 • Kontenery o pojemności 12 m 3, z przeznaczeniem na odpady komunalne oraz gruz

 

Kontener AVIA - 3 m3

 

 • Kontenery o pojemności 18 m 3 z przeznaczeniem na odpady komunalne oraz budowlane i przemysłowe

 

12m

 

 • Kontenery o pojemności 36 m 3  z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe, budowlane itp. 36 m3                      

   

 

Oferujemy atrakcyjne warunki cenowe, gwarantujemy szybkie terminy realizacji zlecenia a także dajemy jakość popartą wieloletnim doświadczeniem

 

  

 

Odbiór odpadów przemysłowych:

 

Odpady przemysłowe -  powstające w toku działalności gospodarczej, zostają wytwarzane nie tylko przez fabryki, ale również w  szpitalach, magazynach, warsztatach samochodowych, zakładach budowlanych. Uciążliwość odpadów przemysłowych wynika z ich toksyczności, rozpuszczalności w wodzie, pylenia, wydzielania par lub gazów, przez co wpływają szkodliwie na glebę, wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę, na warunki produkcji rolnej w ich sąsiedztwie i zawsze na walory estetyczne i wypoczynkowe krajobrazu, w tym:

 

 • ciecze chemiczne, farby,
 • zanieczyszczona woda, rozpuszczalniki, osad ściekowy, osad olejowy,
 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • odpady produkcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych
 • odpady z przetwórstwa żywności i żywność przeterminowana,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

 

Odbiór odpadów budowlanych:

Odpady budowlane - zgodnie z katalogiem odpadów należą do grupy odpadów o kodzie 17 – czyli to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w tym:

 

 • gruz, ziemia,
 • beton,
 • płyty gipsowe, folia, wełna mineralna,
 • styropian.

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych:

Odpady niebezpieczne  - to takie, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy (zgodnie z definicją podaną w aneksie III do Dyrektywy Rady 91/689 - EU) stanowią zasadnicze aktualne lub potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub dla żywych organizmów. Odpady, które mają takie cechy, mogą powstawać jako produkty uboczne, pozostałości procesów technologicznych, zużyte czynniki reakcji, skażone urządzenie lub sprzęt pozostałe po działalności wytwórczej lub po unieszkodliwianiu substancji toksycznych, w tym:

 

 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • baterie i akumulatory,
 • inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne,
 • urządzenia zawierające freony.